www.alvdalvei.no Aktuelt Fr. 24. sep. 2021

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2011
05.05.2012 07:32
Aktuelt >

 

 

Mars 2012.

ÅRSMØTE for 2011 I ALVDAL VEI

 

Sted: Kantina på Storsteigen
Tidspunkt: 22.03.12

 

Oversikt over veilag i Alvdal Vei, og fremmøtte på Årsmøtet:

 

Skardveien: Torbjørn Løkken (leder av valgkomité).
Lian vei: Ingen fra veilaget møtte.
Moan Veilag: Inge Rune Wahlstrøm (leder Alvdal Vei), Bjørnar Haugli (valgkomité) og Jan Viggo Nilsen.
Måna Veilag: Ingen fra veilaget møtte
Kveberg: Johan Nesteby (styremedlem)
Kveberg bru/Høyegga/Strand: Audun Eggset (styremedlem)
Strålsjøveien: Olav Strypet
Industriområdet: Ingen fra veilaget møtte.
Steivanglia: Ingen fra veilaget møtte.
Jutulhoggveien: Helene Bjørnstad Eide (1.vara til styret).
Tronsvanglia: Ingen fra veilaget møtte.

Øvrige styremedlemmer møtte ikke: Eli Mette Lien og Jan Steivang (2.vara)

 

Inge Rune ønsket velkommen.
Det ble notert med beklagelse at ikke alle veilag stiller med representant til årsmøtet og at ikke alle styremedlemmer møtte.

 

Konstituering:
Sak 1: Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
Sak 2: Godkjenning av fullmakter: Ingen møtte med fullmakt.
Sak 3: Valg av møteleder: Johan Nesteby
Valg av sekretær: Helene B. Eide.
Valg av to til å underskrive protokoll: Olav Strypet og Jan Viggo Nilsen.
Sak 4: Årsmelding. Godkjent uten kommentarer.
Sak 5: Innkomne forslag/saker:


a) Innmelding av nytt veilag - Moan 2.


Årsmøtet vedtok enstemmig å innlemme Moan 2 i Alvdal Vei.


Sak 6: Regnskap med fordeling av midler: Inge Rune gikk gjennom regnskapet.

 

Det kom spørsmål om innkjøp av steamer. Inge Rune er i dialog med Alvdal kommune med tanke på kjøp av steamer. Dersom kommunen og Alvdal Vei går sammen om et slikt kjøp, vil det kunne kjøpes større og bedre utstyr. Det vil bli valgt én person som får ansvar for utlån og vedlikehold.


NB: Faktura fra Røe Regnskap kom etter årsskiftet. Derfor kan utgifter til regnskapsføring se uforholdsmessig høye ut.


Inntektene viser seg å gå ned for hvert år.


Regnskap enstemmig godkjent.


Sak 7: Budsjett for 2012. Enstemmig godkjent.


Sak 8: Kontroller: Rapport fra Geir Skillebekk opplest. Tatt til etterretning.


Det utføres for øvrig alt for få kontroller. Alle veilag burde ha kontroller i tillegg til dem som Geir Skillebekk utfører. Det er en tydelig sammenheng mellom færre kontroller og lavere inntekter. I tillegg er det flere som ser at de aldri kjører på veinettet inkludert i Alvdal Vei, og dermed ikke betaler. Veilagene må ta større ansvar, men det er forståelse for at det ikke er lett å kontrollere naboen.


Sak 9: Valg: Torbjørn Løkken informerte fra valgkomiteens arbeid. Han etterlyste mer formelle retningslinjer for valgkomitéarbeidet, og la frem flere forslag til dette. Det ble vedtatt at det kjøpes inn en egen protokoll for valgkomiteen. Her limes inn referat fra valgkomiteens arbeid, i tillegg til oversikt over hvem som innehar de ulike verv, når de ble valgt og når de er på valg.


Det ble vedtatt at:
1. alle frasigelser må skje skriftlig.
2. valgkomiteen kommer med forslag til honorarer.
3. revisorer får et honorar stort kr. 1000, - for arbeidet med revidering.
Valgkomiteen fikk ros for at de har gjort et meget bra arbeid denne gangen.


Valget: Se egen rapport

 

  • Leder for 1 år: Inge Rune Wahlstrøm, gjenvalgt.
  • Styremedlem for 2 år: Kristian Sandli,
  • Styremedlem for 2 år: Wenche Skaret Røsten.
  • 1.vara Helene Bjørnstad Eide, gjenvalgt for 1 år.
  • 2.vara Jan Steivang, gjenvalgt for 1 år.
  • Ny revisor, valgt for 2 år: Trond Paaske.
  • Ny til valgkomiteen, valgt for 3 år: Tommy Stormoen.

 

Årsmøtet varte én-1-time, og ble avsluttet med servering av kaffe og rundstykker.


Barkald, 25.03.12

 

Helene Bjørnstad Eide Olav Strypet Jan Viggo Nilsen
*************************************************************************         

               

 

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

 

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher