www.alvdalvei.no Aktuelt Fr. 24. sep. 2021

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2013
12.11.2016 17:14
Aktuelt >

ÅRSMØTE 2014 ALVDAL VEI

Tid: 30.04.14 kl. 19.00

Sted: Storsteigens kantine

 

Til stede: Inge Rune Wahlstrøm, leder

Skardveien: Erik Holter

Lian Vei: ingen møtte.

Måna Veilag: Kristian Sandli (styremedlem), Ivar Oddlien, Per Nyrønning

Moan 2: ingen møtte.

Moan Veilag: ingen møtte

Kveberg-Nesteby Veilag: ingen møtte. (Johan Nesteby, styremedlem, meldt forfall)

Kveberg-Strand-Høyegga: Audun Eggset (styremedlem)

Strålsjøåsveien: Olav Strypet

Industriområdet: ingen møtte.

Steivanglia: Jan Sagplass (2. vara til styret)

Jutulhoggveien: Helene Bjørnstad Eide (1.vara til styret)

Tronsvanglia: ingen møtte.

 

 

 

Inge Rune ønsket vel møtt.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling: GODKJENT

Sak 2: Godkjenning av fullmakter. INGEN MØTTE MED FULLMAKT

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen:

           MØTELEDER: INGE RUNE

           SEKRETÆR: HELENE

          UNDERSKRIVE: PER NYRØNNING OG ERIK HOLTER

Sak 4: Årsmelding. GODKJENT

Sak 5: Innkomne saker.

 

a)      Fordeling av midler. Det ble en god diskusjon rundt veilagenes vanskelige økonomiske situasjon. Alvdal Vei får ikke inn nok penger. Det er mye uvilje i bygda mot å betale siden det nå er innført eiendomsskatt for alle. Det er opprettet en gruppe bestående av Inge Rune, Johan og Helene fra AV og Svein Borkhus, ordfører, og Leif Langodden fra kommunestyret. Gruppens mandat: SE PÅ ØKONOMI, DRIFT OG ORGANISERING AV OMKLASSIFISERTE VEIER. Den skal bl.a. prøve å komme frem til ordninger som kan avhjelpe den økonomiske situasjonen. Det er svært demotiverende å drive med vedlikehold og opprusting, når økonomien setter stopper for nødvendige tiltak.

Det var enighet i Årsmøtet om at privatisering av samtlige veier i bygda er den eneste løsningen på situasjonen. Det vil være rettferdig for alle.

Det ble diskutert hvor stort grunnbeløpet som skal deles ut i 1. fordeling skal være. Det er pr. i dag ca. kr. 630.000,- på konto. Dette er inklusive kr. 250.000,- fra kommunen.

Jutulhogget Veilag frasier seg utbetaling i denne omgang. Veilaget har inntjening gjennom bompenger, og har holdt av midler fra 2013.

VEDTAK:

·         DET UTBETALES KR. 8,- PR. M VEI TIL ALLE VEILAG.

·         DET UTFØRES EN GJENNOMGANG AV BEHOV FOR OPPRUSTNING MED LEDER FOR HVERT VEILAG

·         STYRET GIS FULLMAKT TIL Å FORDELE DE MIDLER SOM BLIR TIL RÅDIGHET SENERE I 2014.

b)      Kontroller: Det ble en lang diskusjon også om dette. Ingen har lyst til å utføre kontroller. Samtidig er det lite sannsynlig at kommunestyret vil bevilge ekstra tilskudd dersom veilagene ikke vil bidra til å bedre den økonomiske situasjonen. Geir Skillebekk utfører kontroller mot betaling. Han rapporterer at det til tider er ubehagelig pga enkeltes oppførsel.

Inge Rune sender liste til alle veilag med oversikt over hvem som har betalt pr. nå. Alle veilag sender liste til Inge Rune med navn på sine oppsittere. Slik kan veilagene få en oversikt over «sine» og hvem de skal sende purring til. AV som institusjon har ingen mulighet til å purre, men det har veilagene.

VEDTAK: ALLE VEILAG SOM HAR RESTGJELD ETTER AT TILSKUDD ER MOTTATT, GIR BESKJED OM DETTE TIL STYRET. STYRET SENDER SØKNAD TIL KOMMUNESTYRET OG VISER TIL AT AV IKKE FÅR NOK PENGER. DETTE I HÅP OM AT POLITIKERNE DA SKAL FORSTÅ ALVORET.


Sak 6: Regnskap med fordeling av midler for 2013: Gjennomgang. GODKJENT

 

Sak 7: Budsjett 2014: Gjennomgang. GODKJENT

 

Sak 8: Valg. Valgkomiteen har kun bestått av én person, Tommy Stormoen. Dette fordi vi i 2013 trodde A V ville opphøre, i og med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen.

Tommy har fått beskjed om at alle i styret som er på valg, fortsetter.

Styret blir da som følger:

Leder for 1 år: Inge Rune Wahlstrøm, gjenvalgt

Styremedlem for 2 år: Kristian Sandli, gjenvalgt

Styremedlem for 2 år: Wenche Skaret, gjenvalgt

Styremedlem, gjenstår 1 år: Audun Eggset

Styremedlem, gjenstår 1 år: Johan Nesteby

Varamedlem for 1 år: Helene Bjørnstad Eide, gjenvalgt

Varamedlem for 1 år: Jan Steivang, gjenvalgt

 

Nye til valgkomiteen er: Torbjørn Frøhaug, 2 år og Thor Helge Tveråen, 3 år.

                                        Tommy Stormoen, leder: gjenstår 1 år.

Revisor: Trond Paaske, gjenvalgt for 2 år.

Godtgjørelser: Uforandret.

Det vises for øvrig til valgkomiteens egen protokoll.

 

Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe og rundstykker.

 

 

 

Helene Bjørnstad Eide               Erik Holter                Per Nyrønning


 

Ref.

 

www.alvdalvei.no/ipub/media/dokumenter/2013_arsmote_alvdal_vei.docx

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher