www.alvdalvei.no Aktuelt Fr. 24. sep. 2021

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2014
27.05.2015 12:01
Aktuelt >

 

 

 

ÅRSMØTE for 2014 ALVDAL VEI


Tid: 21.04.15 kl. 19.00.
Sted: Storsteigens kantine
Til stede:
Inge Rune Wahlstrøm, leder
Skardveien: Wenche Skaret (styremedlem), Cristoffer Skaret Røsten (med fullmakt fra Arvid Røsten)
Lian Vei: Ingen møtte.
Måna Veilag: (Kristian Sandli, styremedlem, meldt forfall). Ingen møtte.
Moan Veilag: ingen møtte
Moan 2: Terje Skaret
Kveberg – Nesteby Veilag: Johan Nesteby (styremedlem)
Kveberg-Strand-Høyegga: Audun Eggset (styremedlem)
Strålsjøåsveien: Olav Strypet og Dagny Straalberg Mills
Industriområdet: Ingen møtte
Steivanglia: Jan Steivang (2. vara til styret)
Jutulhoggveien: Helene Bjørnstad Eide (1. vara til styret)
Tronsvanglia: Ingen møtte.

Inge Rune ønsket vel møtt.
Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling: GODKJENT
Sak 2: Godkjenning av fullmakter: Christoffer Skaret Røsten stilte med fullmakt fra Arvid Røsten, Skardveien.
Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
• Møteleder: Inge Rune
• Sekretær: Helene
• Underskrifter: Johan og Terje.
Sak 4: Årsmelding. Inge Rune leste årsmeldingen. Kommentar: Økte inntekter kan forklares med økte satser. ÅRSMELDING GODKJENT.


Sak 5: innkomne saker:
1. Fra styret: satser for betaling blir stående som i fjor. VEDTATT.
2. Fra Kristian Sandli for Måna Veilag: Vegvedlikehold vinterstid: Spørsmål om flere veier kan gå sammen, slik at det blir noen flere oppdrag for entreprenører og dermed mer attraktivt. Svar: veilagene står helt fritt til å samarbeide om vedlikehold.
3. Fra Dagny: angående manglende giro: Det er noen hytteeiere i Strålsjøåsen som ikke har fått giro til innbetaling av årsavgift. Kan styret i veilagene få utdelt lister, slik at de kan følge med på om folk har betalt? Svar: Alvdal Vei kan ikke dele ut navnelister på innenbygdsboende. Vi får tilsendt listene fra Folkeregisteret, og det er strenge rutiner rundt dette pga personvernet. Listen over hytteeiere derimot, får vi fra kommunen. Saken blir tatt opp i styret for videre behandling.
Sak 6: Regnskap. Kommentarer:
1. Måna Veilag og Steivanglia er blitt slått sammen. Beløpene for tilskudd fordeler seg med kr. 103.600,- på Måna, og kr. 17.500,- på Steivanglia.
2. Moan 1 og 2 er blitt slått sammen. Beløpene for tilskudd fordeler seg med kr. 13.740,- på Moan 1 og kr. 2.900,- på Moan 2.
3. Kontorrekvisita: Her ligger også honorar til leder på kr. 25.000,-.
4. Kommentarer fra Vekstra opplest. Revisjonsberetning opplest.
5. Det ble ytret ønske om at regnskapet skal ha med tallene fra fjoråret, slik at det er mulig å sammenligne.
6. REGNSKAP GODKJENT.
SAK 7: Budsjett 2015 gjennomgått. VEDTATT.
Styret vedtar hvor mye av det innestående beløpet som skal fordeles ut til veilagene nå.
SAK 8: Valg
1. Styret: Inge Rune hadde frasagt seg gjenvalg. Ny leder for ett år: Helene Bjørnstad Eide.
Johan hadde frasagt seg gjenvalg. Nytt styremedlem: Dagny Straalberg Mills.
Ny vara, siden Helene tar over som leder: Tore Peder Magne Andersen
2. Revisor: Arne Olav Tronsli, valgt for 2 år.
3. Valgkomité: For 3 år: Johan Nestby, ny.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Styrets sammensetning blir da som følger:
Leder for 1 år: Helene Bjørnstad Eide
Styremedlem for 2 år Audun Eggset, gjenvalg
Styremedlem Kristian Sandli, gjenstår 1 år.
Styremedlem Wenche Skaret, gjenstår 1 år.
Styremedlem Dagny S. Mills, ny, valgt for 2 år.
1.vara: Jan Steivang, valgt for 1 år
2.vara: Tore P. M. Andersen, ny, valgt for 1 år.
Det vises for øvrig til valgkomiteens protokoll.

Møtet varte ca. 1.5 timer. Møtet ble avsluttet med rundstykker og kaffe. Inge Rune informerte om TILDELING AV MIDLER FOR EKSTRAORDINÆRT VEGVEDLIKEHOLD. (Se eget brev). Helene overrakte blomster til Inge Rune og takket for mange års innsats i styret.


Helene Bjørnstad Eide Terje Skaret Johan Nesteby
Ref.

 

 

*********************************************************************************
 

 

 

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

Tilbake
web: enter pc | ipublisher