www.alvdalvei.no Aktuelt Fr. 24. sep. 2021

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2015
17.10.2016 19:38
Aktuelt >

Årsmøte i Alvdal Vei på Storsteigen Vgs, 27.04 2016

 

Frammøtte 18 personer, - De fleste veilagene var representert.

Representanter fra Husantunet veilag og Foreningen Alvdal sentrum vei var invitert som observatører.

Kun én fra hvert veilag har stemmerett.

Leder ønsket velkommen.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.

 

Sak 2. Fullmakter.  Jan Viggo Nilsen stilte med fullmakt. Godkjent.

 

Sak 3.

·         Valg av møteleder. Helene Bjørnstad ble valgt.

·         Valg av sekretær. Dagny Straalberg Mills ble valgt.

·         Valg av 2 til å underskrive protokollen: Johan Nesteby og Jan Viggo Nilsen ble valgt.

 

Sak 4. Årsmelding.

Leder gikk igjennom Årsmeldingen. Ingen kommentarer. Årsmelding godkjent og vedtatt

 

Sak 5. Innkomne saker.

·         Styrets forslag til avgift. Styrets forslag er at årsavgiften forblir uendret; kr. 800,- for fastboende og kr. 600,- for hytteeier.

Forslaget vedtatt.

 

·         Søknad fra Foreningen Husantunveien Veilag om medlemskap

·         Søknad fra Foreningen Alvdal sentrum vei om medlemskap

 

Det er naturlig at disse to veilagene blir tatt opp og medlemmer i Alvdal Vei. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

·         Diskusjon vedrørende beboere og eiere av fritidseiendommer i Alvdal som ikke betaler årsavgift.  Det hadde vært en fordel om de enkelte veilagene kan følge med på hvilke eiendommer som har oppsittere som bør ha giro for innbetaling av årsavgift.

 

Sak 6. Regnskap

To veilag er tilsynelatende ikke navngitt i regnskapet. Det viser seg å være Jutulhogget veilag. (Teksten i bilaget er blitt feiltolket. Tallet 2 var 2. Altså var det et punktum som ble oversett. Ellers stemmer det med beløpet som er overført. Leder ventet med å utbetale til dette veilaget til slutten av året, og har brukt en litt annen tekst enn ved øvrige utbetalinger).

Kommentar til regnskapet;

 1) Veien Måna, Steivanglia, Hamndalen, kalt Steivanglia, er i regnskapet blitt lagt under Måna veilag. Dette er feil da de skal stå som 2 separate veilag. 

2) Moan 1 veilag har fått to utbetalinger, kun den ene er kommet med i regnskapet.

3)Regnskapet er godkjent bortsett fra en dobbelt utbetaling til firmaet Evry.

4) Revisor bemerker også at utbetaling må skje til veilagene, ikke til navngitte personer.

Regnskapet godkjennes med disse bemerkninger.

 

 

Sak 7. Budsjett

Det ble reist diskusjon vedrørende beløp til utbetaling. Nå betales tilskuddet til veilagene i to runder.

Forslag om at ordningen fortsetter. Siden vi nå har fått flere veier inn i A.V., og pengene dermed skal fordeles på flere, utbetales kun kr. 7,- pr. m i første omgang. Det søkes om et ekstra tilskudd på kr. 100.000,- fra Alvdal kommune av samme årsak.

Forslag om å sette av en buffer slik at man har noen midler å gå på dersom det skulle være behov for ekstra utbetaling til noen av veilagene. Dette mener årsmøtet at styret kan avgjøre.

Forslag fra styret om innkjøp av PC til styret i Alvdal vei. Forslaget godkjennes.

Styret ønsker å legge et flagg/ikon på Alvdal kommunes hjemmeside med tilknytning til domenet Alvdal vei slik at informasjon kan bli lettere tilgjengelig. Leder har tatt kontakt med rådmannen vedrørende dette. Jan Steivang har fått ansvar for å legge ut informasjon på en slik portal.

Forslag fra leder: hvis alle veilag greier å samle inn så mange mailadresser som mulig, vil vi kunne sende ut giroer på mail, og spare mye penger på porto.

Budsjettet godkjennes.

 

Sak 8. Valg

Frasigelser Kristian Sandli og Wenche Skaret.

 

Styret:

·         Leder for 1 år. Helene B Eide

·         Styremedlem for 2 år Inge Slåen (ny)

·         Styremedlem for 2 år Erik Nesteby (ny)

·         1. vara Jan Steivang: Gjenvalgt for 1 år.

·         2. vara Tore P.M. Andersen: gjenvalgt for 1 år.

Ikke på valg:

·         Styremedlem Audun Eggset. Gjenstår 1 år.

·         Styremedlem Dagny Straalberg Mills. Gjenstår 1 år.

 

Øvrige

·         Revisor for 2 år, Trond Paaske gjenvalgt.

·         Valgkomite for 3 år, Terje Lunde, ny.

 

Ikke på valg:

·         Revisor Arne Olav Tronsli. Gjenstår 1 år.

·         Valgkomite Thor Helge Tveråen. Gjenstår 1 år.

·         Valgkomite Johan Nesteby. Gjenstår 2 år.

 

Godtgjørelser foreslås uforandret, dvs.

·         Møte pr dag kr 800,-

·         Møte pr kveld, kr 400,-

·         Arbeid utover dette, kr 150,-

·         Leder har kr 25.000,- pr år

 

 

Helene Bjørnstad Eide/

Dagny Straalberg Mills                               Johan Nesteby                          Jan Viggo Nilsen

 

 

*********************************************************************************
 

 

 

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

Tilbake
web: enter pc | ipublisher