www.alvdalvei.no Aktuelt Lø. 31. okt. 2020

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2016
01.05.2017 18:05
Aktuelt >

PROTOKOLL

 ÅRSMØTE ALVDAL VEI

 

STED: STORSTEIGENS KANTINE                               

TIDSPUNKT: TORSDAG 20. APRIL 2017 KL. 19.30

Alle veilag var representert på møtet  

SAKSLISTE:

1.       Godkjenning av innkalling.

o   Innkallingen ble godkjent

2.       Godkjenning av fullmakter

o   Fullmakt: Terje Samuelshaug kom med fullmakt fra styreleder i Måna Veilag

3.       Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

o   Møteleder: Helene B Eide

o   Sekretær: Dagny S Mills

o   To til å underskrive protokoll: Øystein  Nerby og Gunnar Bråten

4.       Årsmelding

o   Leder gikk igjennom årsmelding. Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentarer: Ingen av veilagene hadde søkt kommunen om ekstra tilskudd i 2016. Hadde man fått om det hadde vært søkt? Tilskuddet, som ble bevilget i desember 2014 og utbetalt 2015, var ekstraordinært pga. store flomskader, og er ikke noe som automatisk blir gitt hvert år.

5.       Styrets forslag til avgifter: avgiftene forblir uendret 800/600 i 2018

o   Styrets forslag om uendret avgift ble godkjent. Beløpet vil bli vurdert hvert år.

Kommentar: man bør heller fokusere på å få folk til å betale avgiften, enn å øke den.

6.       Innkomne saker:

·         Honorar til revisor? Beløp?

o   Enighet om at både revisor og leder av valgkomiteen får 500,- pr. år

·         Hvordan skal «familiebetaling» forstås? Hvem kan inkluderes i denne?

o   Mor, far og hjemmeboende barn under samme husholdning er å betrakte som familie

o   Egen husholdning, - f.eks. kårbolig på samme gård, skal betale separat/egen avgift

o   Leder påpeker at alle innbyggere plikter å melde fra til folkeregistret om flytting, også flytting innenfor kommunen.

·         Søknad fra Måna veilag om opptak av veier.

o   Det lokale veilaget kan ta inn veier tilhørende laget, men kan ikke regne med tilskudd fra Alvdal Vei. Styret foreslår å avslå søknaden da det er mange lignende veier tilknyttet andre veilag som ikke får ekstra tilskudd fra AV.

Viktig at det tas en skikkelig diskusjon på denne problemstillingen da det vil skape presedens for mange stikkveger i bygda.

Leder ønsker at alle veilagene får laget kart, slik at man får en bedre oversikt over alle veiene. Øystein kan ta på seg oppgaven med dette.

Årsmøtet konkluderer også med at alle veilag registrerer de veiene som kan tenkes å bli medlem i veilaget/Alvdal Vei, inkludert antall meter vei. Dette skal registreres innen utgangen av oktober 2017, slik at det er klart til årsmøtet i 2018.

Søknaden fra Måna veilag avslås i første omgang.

 

·         Søknad fra Måna veilag om dekning av banklån.

o   Dette gjelder veien opp til idrettsbanen som blir brukt av mange av Alvdals innbyggere. AV gir i utgangspunktet ikke støtte til lån som allerede er tatt opp i veilagene, og det oppfordres til at man søker på forhånd, før større utbedringer igangsettes.

Det vedtas likevel at veilaget, pga. stor belastning, får støtte fra Alvdal Vei med kr. 50.000,-

Kommentar: Kommunen bør dekke utgiftene til denne veien siden hele traseen skal legges om. Deler av eksisterende trasé blir gang- og sykkelvei.

o   Også diskutert på møtet: Organiseringen av AV bør evalueres. Kommentarer om at slik det gjøres i dag er både tungvint og kostbart. Styret tar dette med seg til videre behandling. Det er fremdeles et antall innbyggere som ikke betaler. Veilagsledere kan sende ut purring på manglende innbetalinger.

 

7.       Resultatregnskap 2016.

o   Leder gjennomgikk resultatregnskapet.

Kommentar om at Måna vei 1 og 2 står som ett veilag, men skal være to separate veilag. Veilag med bankkonto registrert på personnavn må opphøre.

Etterspør balanseregnskap med eiendeler som avskrives (veiskrape og steamer)

Regnskapet godkjennes.

8.       Budsjett 2017

o   Budsjettet ble godkjent.          

 

VALG: Ingen fra valgkomiteen var til stede. Leder orienterte om valgkomiteens innstilling:

a)      Leder for 1 år: Helene Bjørnstad Eide

b)      Styremedlem for 2 år: Jan Steivang

c)       Styremedlem for 2 år: Dagny Straalberg Mills

d)      Varamedlem for 1 år: Esten Strømseng (1. vara)

e)      Varamedlem for 1 år: Tore P.M. Andersen (2.vara)

f)       Revisor for 2 år: Erling Steigen

g)      Valgkomité for 3 år: Thore André Østereng

Godtgjørelser for styrearbeid forblir uforandret  

Avslutningsvis takket Helene for fremmøtet og for positiv innstilling blant delegatene. Møtet ble avsluttet med rundstykker, kaffe og kake.

 

 

Gunnar Bråten                                                                                                       Øystein Nerby

Sign.                                                                                                                        Sign.

 

*********************************************************************************
 

 

 

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher