www.alvdalvei.no Aktuelt Lø. 31. okt. 2020

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2017
04.06.2018 21:03
Aktuelt >

 2018.04.26

ÅRSMØTE ALVDAL VEI
PROTOKOLL

 

Sted: Storsteigens kantine. Tidspunkt: Torsdag 26. april kl. 19.30

 


SAKSLISTE:
1: Godkjenning av innkalling: GODKJENT

 

2: Konstituering og valg av

Møteleder: HELENE B. EIDE
Sekretær. DAGNY STRAALBERG MILLS
2 til å underskrive protokollen: TORE ANDERSEN OG JAN BERGET

3: Godkjenning av fullmakter:
ARNE JOHAN BERGEBAKKEN MØTTE FOR ANNE SIRI EGGEN, TRONSVANGLIA. IVAR ODDLIEN MØTTE FOR FRODE EGGESTAD, MÅNA VEILAG
TORE ANDERSEN MØTTE FOR TERJE SKARET, MOAN 2
LARS SOLHEIM MØTTE FOR JOHAN NESTEBY, KVEBERG
ALLE VEILAG REPRESENTERT


4: Årsmelding og resultatregnskap for 2017: Leder leste årsmelding for 2017. Ingen merknader.


Resultatregnskapet er revidert og funnet i orden. Leder kommenterte selv utfordringene med at de to veilagene i Moan (Moan 1 og Moan 2) har så like navn at de lett blir forvekslet. Leder oppfordret de to veilagene å vurdere om ett av dem kunne skifte navn, eventuelt slå seg sammen til ett veilag.

 

Leder kommenterte selv de økte utgiftene til porto, sammenlignet med 2016. Årsak: utsendelse av purringer.


Balansesammendrag og saldobalanse ble etterlyst. Leder hadde ikke delt ut dette til alle, men hadde det med til gjennomsyn. REGNSKAP GODKJENT


5: Styrets forslag til satser for bruk av veiene 2019: avgiftene foreslås uendret kr. 600/800/1600. Begrunnelse: Vi må få bygdefolk og hytteeiere til å forstå at de må bli med på spleiselaget. Det kan virke demotiverende hvis vi øker, men dette må vurderes hvert år. STYRETS FORSLAG TIL INNSTILLING GODKJENT


6: Styrets forslag til låneopptak og fondsavsetning: Ingen forslag. GODKJENT


7: Styrets forslag til fordeling av overskuddet i Alvdal Vei gjennom utbetaling til veilagene. Utbetales innen utgangen av mai og utgangen av oktober.
• Mai: Beløp kr. 7 pr. m.
• Oktober: vurderes etter hvor mye penger som kommer inn og etter behov som fremkommer av søknad(er).
FORSLAG I ÅRSMØTET: DET DELES UT KR. 10,- NÅ, DA DET ER MANGE VEILAG SOM HAR HATT EKSTRA UTGIFTER I VINTER. ÅRSMØTETS FORSLAGET VEDTATT.


8: Styrets forslag til handlingsplan og budsjett: KOMMENTAR: FORSLAGET ER FOR DEFENSIVT. LEDER MENTE DET IKKE VAR PROBLEMATISK Å ØKE BUDSJETTET, MEN VILLE I DET MINSTE SIKRE SEG IKKE Å OVERBUDSJETTERE. INNTEKTENE ER ALLTID USIKRE FØR VI KOMMER GODT UT PÅ SOMMEREN OG SER HVOR MANGE SOM HAR BETALT. BUDJETTET GODKJENT.


9: Valg: Helene B. Eide, leder. Gjenvalgt
Erik Nesteby, styremedlem. Gjenvalgt.
Esten Strømseng, styremedlem. Ny. (tidligere vara)
Jon Einar Persheim, 1. vara. Ny.
Tore P.M. Andersen, 2. vara. Gjenvalgt.
Styremedlemmer Dagny Straalberg Mills og Jan Steivang ikke på valg.
Se for øvrig egen protokoll.


10: Saker som er fremmet for styret på formell måte og som er nevnt i innkallingen.
• Endring av vedtektene og godkjenning av disse. VEDTAK: ETTER GJENNOMGANG OG YTTERLIGE ENDRINGER BLE VEDTEKTENE GODKJENT. SE VEDTEKTER


• Ekskludering av Amundsmoen fra Lian Vei. VEDTAK: SAKEN VURDERES AV ÅRSMØTET SOM EN INTERN SAK I VEILAGET. EKSKLUDERING AKSEPTERES.


• Søknad fra Plassen Sør Veilag (Amundsmoen) om medlemskap i Alvdal Vei. VEDTAK: SIDEN VEIEN ALLEREDE ER EN DEL AV ALVDAL VEI, ANSES DETTE SOM EN KURANT SAK. «PLASSEN SØR VEILAG» MELDER FRA NÅR STYRE, VEDTEKTER, BANKKONTO OG ORGANISASJONSNUMMER ER ORDNET


• Hvordan forholde seg til nye boligfelt som legges i forlengelsen av og i forbindelse med eksisterende felt. LEDER HAR ALLEREDE INVITERT RÅDMANNEN TIL HØSTMØTET. VI HÅPER PÅ EN AVKLARING AV DETTE OG LIGNENDE SPØRSMÅL DA.


• Er det behov for å søke Alvdal kommune om ytterlig støtte for 2018, siden de fleste veilag har økte utgifter til brøyting 2017/2018? VEDTAK: VI AVVENTER OG SER HVILKE BEHOV SOM MELDER SEG UTOVER ÅRET.


• Sak fra styret: Skal det sendes ut purring i år også? VEDTAK: DET SENDES UT PURRING


• Søknad fra Måna veilag om ekstra tilskudd. VEDTAK: SØKNADEN AVVISES. VEILAGET FIKK ET EKSTRA TILSKUDD I FJOR. DESSUTEN KOM SØKNADEN INN TIL LEDER KVELDEN FØR ÅRSMØTET, NOE SOM GJORDE DET UMULIG Å FÅ BEHANDLET SAKEN FØR ÅRSMØTET.

 

 

 

 

Helene Bjørnstad Eide
Leder

 

 

 

 

 

 

JAN BERGET                                                                                       TORE ANDERSEN

 

*********************************************************************************

 

For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher