www.alvdalvei.no Aktuelt Lø. 31. okt. 2020

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2018
19.05.2019 18:07
Aktuelt >

ÅRSMØTE ALVDAL VEI
PROTOKOLL

 

Sted: Storsteigens kantine. Tidspunkt: onsdag 24. april kl. 19.30.

 

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling
INNKALLING GODKJENT


2. Godkjenning av fullmakter
Ingen fullmakter


3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen,
Møteleder: Helene Bjørnstad Eide. Sekretær Dagny Straalberg Mills.

Underskrift av protokoll: Johan Nesteby og Stian Sandli


4. Årsmelding:
Leder gjennomgikk årsmelding. ÅRSMELDING GODKJENT.

 

5. Styrets forslag til satser; satsene økt i ekstraordinært årsmøte 27.02.19.
Ingen ytterlige forandringer.


6. Innkomne saker: Brev fra Måna veilag om tilskudd på kr. 25 000,- til busslommer. Helene har tatt opp dette med rette vedkommende i kommunen, da hun mener dette burde være et kommunalt ansvar, siden det er de som har bygget ny skole og lagt om skoleruten. Årsmøtet var enig i dette. Måna veilag jobber videre med saken opp mot kommunen. Alvdal Vei avventer, men er ikke negativ til støtte. Det kan eventuelt søkes om «trafikksikkerhetsmidler».


7. Resultatregnskap 2018.
Revisor påpeker at det er forstemmende at Vekstra må bruke så mye tid på å finne ut hvem som ikke betaler veiavgift. Dette koster alt for mye. Forslag fra årsmøtet om å se på løsninger som f.eks. e-faktura. Enkelte veilag har betaling til Alvdal Vei nedfelt i sine vedtekter. Andre har god erfaring med å sende ut gjentagende informasjon til sine oppsittere. Styret jobber videre med dette.
REGNSKAPET GODKJENT


8. Budsjett 2019
Budsjettet er justert noe i forhold til prisstigning. Bemerkning fra Årsmøtet om at inntektene beregnes for lavt med tanke på at årsavgiften har steget. Det ble også kommentert at tilskudd fra Alvdal kommune bør oppjusteres i h.ht. generell prisstigning. Det bør sendes en søknad til kommunen snarest og før budsjettforhandlinger starter.
BUDSJETT GODKJENT.


9. Valg: Leder for valgkomiteen ga en kort innføring i jobben som var gjort. Det vises til egen protokoll for valgkomiteen.
• Leder for 1 år: Helene Bjørnstad Eide
• Styremedlem for 2 år: Dagny Straalberg Mills
• Styremedlem for 2 år: Jan Steivang
• Varamedlem for 1 år: Jon Einar Persheim, 1. vara
• Varamedlem for 1 år: Lars Solheim, 2. vara
• Revisor for 2 år: Erling Steigen
• Valgkomité for 3 år: Øyvind Streitlien


Øvrig informasjon:
Leder informerte om dataproblemer. Jan Steivang orienterte om at Alvdal Vei har problemer med å få sendt ut e-post til enkelte medlemmer. Han er i dialog med firmaet som har ansvar for serveren. Helene ber nok en gang alle om å sende bekreftelse når de har mottatt en e-post. Tilbud fra Enhet landbruk og miljø om tilskudd til kontroll av bruer og kulverter. Ta kontakt med Anders Jensen for mer informasjon.


Oppmøte: Alle veilag var representert, bortsett fra Lian Veg (leder Jon Einar Persheim meldt forfall) og Moan Veilag (leder Jan Berget, er blant dem som ikke har fått mail med innkalling)

 

 

 

Helene B. Eide, leder
Dagny Straalberg Mills, sekretær

 

 

          Johan Nesteby                                                                 Stian Sandli

 

 For å laste ned dokumentet, klikk på word icon.

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher