www.alvdalvei.no Aktuelt On. 29. juni 2022

 

Alvdal Kommune

Årsmøtereferat for året 2020
03.05.2021 19:49
Aktuelt >

 PROTOKOLL

ÅRSMØTE ALVDAL VEI

 

Tidspunkt: 26.04.21

Sted: Frivilligsentralen, Alvdal

Til stede: Styret og veilagsledere. Referat og liste med navn følger vedlagt.

Spesielt invitert: Journalist Lars Vingelsgård fra Alvdal MIV.

 

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent

 

Sak 2: Godkjenning av fullmakter. Ingen skriftlige fullmakter, men Per Arne Bjørn møtte for Gunnar Bråten, Industriområdet, og Hilde P. K. Hårdnes møtte for Kveberg/Strand Veilag i stedet for Esten Strømseng

 

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen;

Møteleder: Helene Bjørnstad Eide

Sekretær: Dagny Straalberg Mills

Underskrift av protokoll: Anne Siri Eggen og Johan Nesteby

 

Sak 4: Årsmelding. Godkjent og vedtatt med forbehold om at bidrag til ferist i Steivanglia veilag blir rettet til Strålsjøåsen veilag.

 

Sak 5: Styrets forslag til satser: Satsene foreslått uforandret, kr. 900, 1800 og 700.

Vedtak: satsene forblir uforandret

 

Sak 6: Innkomne saker.

·         Henvendelse fra Trond Grøtting om tilskudd til restaurering av bru over Glomma på veien Kveberg/Strand.

Vedtak: Søknaden blir avslått.

·         Sak fra styret ved leder: Må vi fortsatt ha 2 revisorer når regnskapet nå føres elektronisk?

Vedtak: Årsmøtet stemte for fortsatt å ha 2 revisorer

 

Sak 7: Resultatregnskap 2020. 

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning

 

Sak 8: Budsjett 2021.

Vedtak: Budsjett godkjent, men forventet inntekt er litt for ambisiøs og bør reduseres med 200 000,-

 

Sak 9: Valg

·         Leder for 1 år: Helene Bjørnstad Eide: Tar gjenvalg. Godkjent

·         Styremedlem for 2 år: Jan Steivang. Tar gjenvalg. Godkjent

·         Styremedlem for 2 år: Dagny Straalberg Mills. Tar gjenvalg. Godkjent

·         Varamedlem for 1 år: Jon Einar Persheim, 1. vara. Tar gjenvalg. Godkjent

·         Varamedlem for 1 år: Lars Solheim, 2. vara. Tar gjenvalg. Godkjent

·         Revisor Trond Paaske: Tar ikkje gjenvalg, men sluttfører revidering for 2020. Navn på ny revisor er ikke fremkommet til årsmøtet.

·         Revisor Erling Steigen: på valg for 2 år. Har ikke fått melding om status

·         Valgkomite, nytt medlem for 3 år: Olav Magne Samuelshaug er leder pr i dag. Valg av nytt medlem til valgkomiteen utsettes til avklaring fra årets leder foreligger.

 

 

Helene Bjørnstad Eide,

Leder

 

 

ALVDAL, 28.04.21

 

 

 Sign.                                                                                                                 Sign.

*********************************************************************

ANNE SIRI EGGEN                                                                                          JOHAN NESTEBY

 

 

Tilbake
web: enter pc | ipublisher