www.alvdalvei.no Vedtekter Fr. 20. mai 2022

 

Alvdal Kommune

 

 

Alvdal Vei – vedtekter og lover

 

Endringer vedtatt på årsmøte den 26.4.2018

 

 

 

 

§1 Formål

Alvdal Vei er en overbygning for tidligere kommunale veier i Alvdal kommune. Veiene ble omklassifisert og privatisert 1.gang pr. 01.01.05 og utvidet pr. 01.01.16.
Alvdal Vei er registrert i Brønnøysundregisteret med nr. 991247173
Alvdal Vei skal være en kapitalforvaltende organisasjon. Den skal forvalte avgifter innkrevd fra de av kommunens innbyggere og hytte-eiere som bruker veiene til motorisert ferdsel. I tillegg kommer kommunale tilskudd.
Veiene tilsluttet Alvdal Vei skal være forsikret av Alvdal Vei.

 

§2 Medlemskap

Veiene er organisert i veilag som igjen er medlemmer i Alvdal Vei.
Alle veier i Alvdal Vei er skiltet med egne skilt som synliggjør medlemskapet.

 1. Veilagene må være registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer.
 2. Hvert veilag har ansvar for vedlikehold og oppgradering av sine veier, herunder også vintervedlikehold
 3. Hvert veilag skal ha et styre.
 4. Vedtektene må harmonere med vedtektene til Alvdal Vei.
 5. For å få utbetaling fra Alvdal Vei må styret i de enkelte veilag legge frem årsmelding, handlingsplan, regnskap og budsjett.
 6. Veilagets styre må meddele styret i Alvdal Vei umiddelbart dersom ekstraordinære tiltak må iverksettes, f.eks. etter flom eller andre naturskader.

 

§3 Styret

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummerorden.
Styrets leder skal lede styremøtene og forberede saker for styret.
Gyldig vedtak krever at 3 styremedlemmer stemmer for.
Referat fra styremøter sendes deltagere for godkjenning i etterkant av møter.
 

§4 Økonomi

Det sendes ut varsel om årsavgift innen utgangen av mars hvert år. Styret vasker navnelistene i forkant. Navnelistene blir etter avtale tilsendt styreleder hvert år i begynnelsen av januar.

 1. Giro sendes til alle fastboende over 18 år. Det betales med oppgitt KID.
 2. Giro sendes hytte-eiere uten hensyn til alder.
 3. Hytte-eiere betaler redusert avgift i forhold til fastboende. Fastboende med hytte i kommunen betaler kun somfastboende.
 4. I særskilte tilfeller kan det åpnes for avtale om familierabatt.

 

 

§5a Ordinært Årsmøte

Årsmøtet er det overordnede organ for Alvdal Vei.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.
Innkallingen utsendes med minst 14 dagers varsel og skal inneholde fullstendig saksliste i samsvar med årsmøtets faste dagsorden.
Årsmøtet behandler:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering (valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen)
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Årsmelding og regnskap
 5. Styrets forslag til satser for bruk av veiene
 6. Styrets forslag til låneopptak og fondsavsetning
 7. Styrets forslag til fordeling av overskuddet i Alvdal Vei. Overskuddet utbetales 2 ganger pr. år, innen utgangen av mai og utgangen av oktober.
 8. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett
 9. Valg.
  a) Leder for 1 år
  b) 2 styremedlemmer for 2 år
  c) 2 vara i nummerorden for 1 år
  d) 2 revisorer for 2 år
  e) 3 medlemmer til valgkomité for 3 år. Rullering med opprykk, slik at leder av komiteen går ut ved neste valg.
  f) Godkjennelse av godtgjøring til styrets leder, medlemmer, regnskapsfører og revisorer etter innstilling fra valgkomiteen
 10. Andre saker som er fremmet for styret på formell måte og som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes fremmet iht.§ 5a, 10 skal være styret i hende 2 uker før Årsmøtet.

 

§5b Ekstraordinært Årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes så ofte styret mener det er behov for det, eller når minst 5 medlemmer krever det.
Generelt for årsmøter:

 • Vedtakene treffes med simpelt flertall.
 • Medlem med forfall kan sende stedfortreder. Denne skal fremlegge en skriftlig og datert fullmakt for årsmøtet.
 • Hvert veilag har kun 1 stemme, men kan stille med 5 representanter hvor alle har talerett.
 • Ved stemmelikhet har styreleder i Alvdal Vei dobbeltstemme.


§6 Møter med veilagsledere

Styrets leder innkaller til minst 2 felles møter for styret og veilagsledere i året, etterjulsvinter og høst.

 

§7 Tvister

Tvister mellom medlemmer om forhold som reiser seg av veifellesskapet, og som ikke kreves løst ved rettslig skjønn, kan avgjøres ved voldavgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Sorenskriveren i Nord- Østerdal oppnevner en tredje voldgiftsmann som formann. Har én av partene innen 14 dager etter at det er gitt varsel om det, ikke oppnevnt sin voldgiftsmann, oppnevner sorenskriveren også denne voldgiftsmannen.

 

§8 Vedtektsendring

Endring av disse vedtektene skal vedtas på lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva forandringen går ut på.

 

§9 Utmelding

Forhold som ikke er regulert av vedtektene følger Vegloven så langt den er relevant for saken.

 

§10 Andre forhold

Forhold som ikke er regulert av vedtektene følger Veiloven så langt den er relevant for saken.

 

 

Vedtekter vedtatt første gang 12.12.06

 

Sist endret 28.04.11

 

 

Alvdal, 26.04.18


 

 

 

Laste ned vedtekter for utskrift? klikk word icon.

 

web: enter pc | ipublisher